»  MENU

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

    Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji został utworzony w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego. Powstał na mocy ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27 lipca 2005r. art. 86. Jest jednostką ogólnouczelnianą WSEI i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Senat Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości kieruje Dyrektor powołany przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu. Organem doradczym, wspomagającym, opiniującym oraz kontrolującym działania AIP jest Rada nadzorująca AIP.

    
Skład Rady nadzorującej :
  1. mgr Teresa Bogacka - Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
  2. dr Michał Jarmuł, prof. WSEI - Prorektor ds. studenckich i rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
  3. dr Marian Stefański, prof. WSEI - Dziekan Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
  4. mgr Karol Tarkowski - wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji