»  MENU

KONCEPCJA DZIAŁANIA AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI

    Misją AIP WSEI jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych karier społeczności akademickiej i realizacji przedsiębiorczych idei. Podstawowym zadaniem będzie stwarzanie warunków i szans na tworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy studentom i absolwentom, pomoc młodym przedsiębiorcom w zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu oraz wspieranie działań w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

    Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości stanowi w pewnym sensie ogniwo łączące uczącego się, bogatego w wiedzę teoretyczną studenta z przedsiębiorczością, w której istotna jest praktyka i odpowiednia znajomość panujących na rynku realiów ekonomicznych, organizacyjnych czy prawnych. AIP WSEI koncentrować się będzie głównie na fazie preinkubacji i pracy z osobami, które w przyszłości podejmą działalność biznesową. Celem tych działań jest zapewnienie, poprzez działalność usługową, szkoleniową oraz naukową, młodym przedsiębiorcom jak najlepszego przygotowania do samodzielnego funkcjonowania. Ważnym aspektem działalności AIP WSEI będzie inspirowanie współpracy środowiska naukowego i gospodarczego regionu dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności województwa lubelskiego. Propagowanie idei innowacyjności oraz transferu wiedzy w ramach realizowanych zadań. Współpraca i wymiana informacji z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości w innych uczelniach.

    Zakres działania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości obejmować będzie trzy obszary programowe:
1. bank informacji,
2. system praktyk i staży (Biuro Karier),
3. wsparcie w zakresie przedsiębiorczości i tworzenia firmy.

OBSZAR I
Bank informacji AIP zawierać będzie bazy danych dotyczące :
 1. prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich studentów i pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji,
 2. bank propozycji tematów prac dyplomowych zgłaszanych przez przedsiębiorców, urzędy i organizacje,
 3. baza przedsiębiorców funkcjonujących w regionie,
 4. baza danych studentów i absolwentów poszukujących pracy.
OBSZAR II
Działania dotyczące praktyk i staży AIP realizuje we współpracy z Biurem Karier funkcjonującym w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Program działań obejmować będzie:
 1. praktyki zawodowe w renomowanych firmach i instytucjach
 2. współpraca z Urzędami pracy dotycząca stażów absolwenckich
 3. organizacja spotkań informacyjnych dotyczących pracy sezonowej za granicą
 4. przygotowywanie dla studentów i absolwentów informacji o regionalnym rynku pracy i możliwościach podwyższania kwalifikacji zawodowych
 5. promowanie wśród przedsiębiorców najwybitniejszych absolwentów WSEI
 6. udostępnianie ofert pracy wpływających do BK WSEI
 7. pomoc pracodawcom w poszukiwaniu kandydatów do pracy
OBSZAR III
Wsparcie w zakresie przedsiębiorczości i tworzenia firmy obejmuje różnorodne formy pomocy:
 1. pomoc merytoryczna, doradztwo indywidualne w zakresie tworzenia własnej firmy, szkolenia, pomoc prawna
 2. kursy dla młodych przedsiębiorców (zakładanie firmy, pozyskiwanie środków, marketing, zarządzanie finansami firmy)
 3. organizacja seminariów z udziałem przedsiębiorców z poszczególnych branż promujących działalność AIP
 4. w ramach AIP zostanie utworzony Studencki Preinkubator Przedsiębiorczości, w którym udostępnione zostanie jedno pomieszczenie biurowe dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą
 5. ułatwienie pozyskiwania kontaktów biznesowych poprzez:
  • udostępnienie bazy przedsiębiorców posiadanej przez AIP WSEI
  • organizację spotkań biznesowych
  • pomoc przy pozyskiwaniu zleceń
 6. pomoc przy tworzeniu i wdrażaniu biznes planu
 7. pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych
 8. doradztwo finansowe
 9. AIP zapewnia podstawową obsługę biurową Beneficjenta, w szczególności:
  • dostęp do telefonu, faksu i kopiarki,
  • dostęp do komputera z Internetem,
  • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej przy założeniu firmy
 10. promocja na stronach www.aip.wsei.lublin.pl oraz www.wsei.lublin.pl jak również w lokalnych mediach.
SPODZIEWANE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI INKUBATORA

    Głównym celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom uzyskanie praktycznej wiedzy oraz dobrych przykładów w temacie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. Działalność Inkubatora ma za zadanie zachęcać młodych ludzi do aktywnej i przedsiębiorczej postawy. Pozwala uzupełnić wiedzę teoretyczną, zdobytą na uczelni o wiedzę praktyczną, co pomoże młodej osobie, zakładającej własną firmę, rozwinąć się na rynku pracy. Projekt doprowadzi do olbrzymiej promocji przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów, zmotywuje do kreacji własnej kariery co ostatecznie doprowadzi do spadku bezrobocia wśród młodzieży.

    Trzy obszary działań Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie pozwalają na dokładne i kompetentne wdrożenie idei dobrej ekonomii w życie młodych przedsiębiorców.

    Bank Prac Dyplomowych tworzony jest z myślą o potencjalnych pracodawcach poszukujących absolwentów, którzy pisali pracę z zakresu funkcjonowania danego przedsiębiorstwa czy instytucji. Bank zawierać będzie takie informacje jak: tytuł pracy, słowa kluczowe czy streszczenie pracy. Ważnym elementem Bazy będzie informacja o potencjalnych możliwościach wykorzystania danej pracy. Funkcjonowanie Banku Prac przyniesie korzyści zarówno dla absolwentów jak i pracodawców. Absolwent będzie miał możliwość zaprezentowania się z jak najlepszej strony, gdyż praca dyplomowa jest podsumowaniem wiedzy zdobytej na studiach. Stanowi wizytówkę absolwenta. Z kolei pracodawca będzie mógł znaleźć pracownika posiadającego konkretną i specjalistyczną wiedzę w danym temacie. Oszczędzi czas i środki przeznaczone na rekrutację pracowników. Bank Prac będzie pewnego rodzaju pomostem między absolwentami poszukującymi zatrudnienia z pracodawcami poszukującymi specjalistów konkretnych dziedzin.

    Przedsiębiorstwa, urzędy i organizacje mogą również same zgłaszać propozycje prac dyplomowych. Stworzymy w ten sposób Bank propozycji tematów prac dyplomowych. Pozwolą one studentom ukierunkować się na konkretne branżę i pracodawcę. Student pogłębia swą wiedzę o danej jednostce podczas pisania pracy, a pomysłodawca tematu zyskuje nowego pracownika bez konieczności wdrażania go w strukturę firmy.

    Inkubator prowadzi również Bazę przedsiębiorstw funkcjonujących w Regionie z opisem zakresu funkcjonowania. Informacje te stanowią ogromną pomoc zarówno dla studentów poszukujących miejsca praktyk jak i absolwentów poszukujących pracy.

    Prowadzona jest także baza danych studentów i absolwentów poszukujących pracy. Zawiera typowe informacje potrzebne pracodawcom tj.: kierunek studiów, znajomość języków obcych czy doświadczenie zawodowe. Pracodawcy za pośrednictwem Akademickiego Inkubatora mogą poszukiwać kandydatów do pracy.

    Drugi obszar działań Inkubatora obejmuje organizację systemu praktyk i staży. Działania te prowadzone są w ścisłej współpracy z Biurem Karier Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Biuro Karier dysponuje bazą organizacji, w których studenci mogą odbyć praktyki zawodowe. Odgrywają one bardzo dużą rolę w edukacji studenta. Często miejsce praktyk staje się później miejscem pracy. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór miejsca praktyk. Połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktycznym daje wymierne efekty i większe szanse na rynku pracy. Najwybitniejsi absolwenci WSEI są promowani wśród przedsiębiorców Regionu. Akademicki Inkubator prowadzi wnikliwa analizę rynku pracy województwa lubelskiego. Studenci mają stały dostęp do informacji o regionalnym rynku pracy, zmianach zachodzących w strukturze zatrudnienia oraz możliwościach podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.

    Ważnym elementem systemu praktyk są wyjazdy zagraniczne. Biuro Karier organizuje liczne spotkania i prezentacje dotyczące wymiany kulturowej z zagranicą. Wyjazdy te pozwalają studentom połączyć pracę z przygodą. Uczą jak radzić sobie w nietypowych warunkach, pozwalają nawiązać nowe kontakty, podszlifować język. W efekcie mobilizują młodych ludzi do działania, uczą przedsiębiorczości.

    Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSEI nawiąże współpracę z Powiatowymi i Miejskimi Urzędami Pracy, która polegać będzie na organizowaniu staży dla absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Inkubator będzie wyszukiwać przedsiębiorstwa i instytucje, które potrzebują stażystów a następnie prezentować im sylwetki naszych absolwentów. W kolejnym etapie pomoże dokonać niezbędnych formalności z Urzędami Pracy. Pomoc Inkubatora w tym aspekcie daje szanse absolwentom chętnym do odbycia stażu, na znalezienie odpowiedniego zakładu pracy.

    Trzeci obszar działania Inkubatora ma na celu wsparcie w zakresie przedsiębiorczości i tworzenia firmy. Student przychodząc do naszego Inkubatora otrzyma zarówno pomoc merytoryczną, administracyjno - prawną, dostęp do bazy informacji AIP jak również pomoc przy założeniu własnej firmy.

    Organizowane będą liczne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, uczące studentów i absolwentów między innymi jak założyć własną firmę, jak napisać dobry biznes plan lub jak pozyskać środki na działalność firmy. Doradztwo indywidualne i porady prawne pomogą unikać błędów, które tak często popełniają młodzi przedsiębiorcy w pierwszym okresie funkcjonowania firmy. Organizacja konferencji z udziałem przedsiębiorców z poszczególnych branż przyniesie nie tylko korzyści w postaci wiedzy merytorycznej ale również pozwoli nawiązać cenne kontakty biznesowe. Młodzi przedsiębiorcy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji mogą liczyć na pomoc Inkubatora w różnych dziedzinach. Pomożemy napisać dobry biznes plan, udostępnimy bazę informacji o przedsiębiorstwach funkcjonujących w regionie oraz wypromujemy nowopowstałą firmę na naszych stronach internetowych i w lokalnych mediach. Beneficjenci Inkubatora mają możliwość skorzystania z zaplecza technologicznego jakim dysponuje Uczelnia. W efekcie liczymy na znaczny wzrost popularności przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

    Reasumując, podstawowym efektem i dowodem skuteczności działania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji będzie wzrost aktywności studentów w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Aktywne praktyki studenckie, możliwość doboru tematu do późniejszej pracy zawodowej, czy wyjazdy zagraniczne zaowocują pobudzeniem do działania studentów już w okresie nauki a nie dopiero po jej zakończeniu. Myślenie przedsiębiorcze pozwoli studentom zatroszczyć się o swoją przyszłość bez obawy o lepsze jutro. Młodzi ludzie pobudzeni do działania, bogatsi o doświadczenia praktyczne i znający panujące realia nie boją się rynku pracy. Mają odwagę wprowadzać swoje nowatorskie pomysły w życie. A z pomocą Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości zawsze odnoszą sukces.